رفتن به مطلب
انجمن آی ترفند
itarfand

اختصاصی پاسخ سوالات سطح به سطح برنامه نویسی به زبان C

پست های پیشنهاد شده

vip-itarfand.PNG

در این پست از انجمن آی ترفند پاسخ سوالات تاپیک زیر و به همان ترتیب قرار داده خواهد شد.

از پرسیدن سوال در این تاپیک خودداری کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پاسخ 1

line.png

#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#pragma warning(disable:4996)
using namespace std;
std::system("cls");
 
int main(){
 int num1;
 int num2;
 
 printf(" Please enter number one:");
 scanf("%d",&num1);
 
 printf("\n Please enter number two:");
 scanf("%d",&num2);
 
 int plus= num1 +num2;
 printf("\n number one + numer two is:",plus);
 
 return 0;
}

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پاسخ 2

line.png

#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#pragma warning(disable:4996)
using namespace std;

int main()
{
	int max = 200;
	int three = 3;

	printf("hello programmer\n\n");

	for (int i = max; i > 0; i--) {

		if (i %three == 0) {
			printf(">> %d \n", i);
		}
	}
  return 0;
}

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پاسخ 3

line.png

#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#pragma warning(disable:4996)
using namespace std;

int main()
{
	int num1, num2;

	printf("Please enter number one: ");
	scanf("%d", &num1);

	printf("\nPlease enter number two: ");
	scanf("%d", &num2);

	printf("\n**********\n\n");

	if (num2>num1){
		for (int i = num1; i < num2; i++){

			for (int j = 0;j < num2 / 2;j++) {
				if (i == j*j) {
					printf("%d \n", i);
				}
			}
		}
	}
	else{
		printf("error");
	}
	printf("\n**********\n\nThank You\n");
	
  return 0;
}

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پاسخ 4

line.png

#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#pragma warning(disable:4996)
using namespace std;

int main()
{
	int i;
	float avg = 0, sum = 0, temp = 0;

	printf("How many student do you have?: ");
	scanf("%d", &i);

	for (int j = 0;j < i;j++) {
		printf("\nPlease enter score of student: ");
		scanf("%f", &temp);
		sum += temp;
		temp == 0;
	}
	
	avg = sum / i;

	printf("\n**********\n");
	printf("avg is %f",avg);
	printf("\n**********\n\nThank You\n");
	
  return 0;
}

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پاسخ 5

line.png

#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#pragma warning(disable:4996)
using namespace std;

int main()
{
	int i, j;

	for (i = 1;i <= 10;i++) {
		printf("\n");
		for (j = 1;j <= 10;j++) {
			printf("%4d", i*j);
		}
	}
	printf("\n\n");
  return 0;
}

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پاسخ 6

line.png

#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#pragma warning(disable:4996)
using namespace std;
#define MINDIFF 2.25e-308

double mySqrt(double get);

int main()
{
	float num = 0;
	float get = 0;

	do
	{
		printf("Please enter number:");
		printf("\n");
		scanf("%f", &num);
		get += num;
	} while (num != 0);

	float jazr= mySqrt(get);

	printf("\nSQRT of %f is : %f \n", get, jazr);
	printf("\n\n");
  return 0;
}

double mySqrt(double get)
{
	float root = get / 3;
	float last, diff = 1;

	if (get <= 0)
		return 0;
	do {
		last = root;
		root = (root + get / root) / 2;
		diff = root - last;
	} while (diff > MINDIFF || diff < -MINDIFF);

	return root;
}

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پاسخ 7

line.png

#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <iostream>
#pragma warning(disable:4996)
using namespace std;

int main()
{
	int num, k = 0;

	printf("Enter a number:");
	scanf("%d", &num);

	for (int i = 2; i <= sqrt(num); i++) {
		if (num%i == 0) {
			k = 1;
			break;
		}
	}
	if (k == 0)
		printf("%d avval ast\n", num);
	else
		printf("%d avval nist\n", num);

	return 0;
}

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پاسخ 8

line.png

#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <iostream>
#pragma warning(disable:4996)
using namespace std;

int main()
{
	int a, b, i;

	for (i = 10; i <= 99; i++) {
		a = i / 10;
		b = i % 10;
		if (i % (a + b) == 0) {
			printf("%d\n", i);
		}
	}
	return 0;
}

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پاسخ 9

line.png

#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <iostream>
#pragma warning(disable:4996)
using namespace std;

int main()
{
	float num, result = 1;
	int n;

	printf("Please enter base number:");
	scanf("%f", &num);

	printf("\nPlease enter power:");
	scanf("%d", &n);

	if (n >= 0) {
		for (int i = 1;i <= n;i++) {
			result *= num;
		}
	}

	printf("\n\nResult of %.2f with %d power is: %.2f\n\n", num, n, result);
	return 0;
}

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پاسخ 10

line.png

#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#pragma warning(disable:4996)
using namespace std;

int main(){
	int a, b, c = 25;
	for (a = 1; a <= 25; a++){
		for (b = 1; b <= 25; b++)
			if ((b < c - a) && (b >= a))
				printf("*");
			else
				printf(" ");
		printf("\n");
	}

	return 0;
}

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پاسخ 11

line.png

#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <time.h>
#include <iostream>
#pragma warning(disable:4996)
using namespace std;

int main(){

	srand(time(NULL));

	int num[50], n = 0, x;
	char check;

	printf("Do you want enter numbers or random numbers(y/n): ");
	scanf("%c", &check);

	switch (check) {
	case 'y':
		for (int i = 0; i < 50; i++)
			scanf("%d", &num[i]);
		break;

	case 'n':
		for (int i = 0; i < 50; i++)
			num[i] = rand() % 50;	
		break;

	default:
		break;
	}

	printf("\nEnter a number:");
	scanf("%d", &x);

	for (int i = 0; i<100; i++)
		if (x == num[i])
			n++;

	printf("\n\nTekrar = %d \n", n);
	return 0;
}

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پاسخ 12

line.png

#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#pragma warning(disable:4996)
#define number 10
using namespace std;

int main(){

	int num[number], tmp;
	int i;

	printf("Please enter 10 numbers:\n");

	for (i = 0; i < number; i++)
		scanf("%d", &num[i]);

	for (i = 0; i < number - 1; i++)
		for (int j = 0; j < number; j++)
			if (num[j] < num[i]) {
				tmp = num[i];
				num[i] = num[j];
				num[j] = tmp;
			}

	printf("\n\n");

	for (i = 0;i < 10;i++) {
		printf("%d	", num[i]);
	}
	printf("\n\nThank You\n\n");

	return 0;
}

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پاسخ 13

line.png

#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <time.h>
#include <iostream>
#pragma warning(disable:4996)
#define number 10
using namespace std;

int main(){

	srand(time(NULL));

	int i;
	double x[100], max, min, avg, sum = 0;
	max = -32767;
	min = 32767;

	for (i = 0; i < 100; i++) {
		x[i] = rand() % 100;

		printf("%.0f\t", x[i]);

		if (max < x[i])
			max = x[i];

		if (min > x[i])
			min = x[i];

		sum += x[i];
	}
	avg = sum / 100;

	printf("\n\nMax=%.2f\n\nMin=%.2f\n\nAverage=%.2f\n\n", max, min, avg);

	return 0;
}

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پاسخ 14

line.png

#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#pragma warning(disable:4996)
#define number 10
using namespace std;

int main(){

	int i = 0;
	char s[50];

	printf("Please enter a word: ");
	scanf("%s", s);

	printf("\n\n");

	while (s[i] != NULL) {
		i++;
	}

	for (i;i >= 0;--i) {
		printf("%c", s[i]);
	}

	printf("\n\n");

	return 0;
}

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پاسخ 15

line.png

#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#pragma warning(disable:4996)
#define number 10
using namespace std;

int main(){

	char snum[30];
	int i, j, digit;
	long int hasel = 0;

	printf("Please eneter a Hexadecimal number:");
	scanf("%s", snum);

	for (i = 0; snum[i] != NULL; i++) {

		if (snum[i] >= 'a' && snum[i] <= 'z')
			snum[i] -= ('a' - 'A');

		if (snum[i] >= '0' && snum[i] <= '9')
			digit = snum[i] - '0';

		else
			digit = snum[i] - 'A' + 10;

		hasel *= 16;
		hasel += digit;
	}
	printf("\n\nYour number in ten is : %d\n\n", hasel);

	return 0;
}

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پاسخ 16

line.png

#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#pragma warning(disable:4996)
using namespace std;

int main(){

	int n = 3;
	double x, t, s, abst;

	printf("Please enter a number:");
	scanf("%lf", &x);

	s = x;
	t = x;

	do{
		t *= -x*x / (n*(n - 1));
		s += t;
		n += 2;

		if (t < 0)
			abst = -t;

		else
			abst = t;

	} while (abst > 1e-5);

	printf("\n\nsin %g=%.5f \n\n", x, s);

	return 0;
}

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط
   فایل زیر بصورت اختصاصی با موضوع تکنولوژی ها و ابزارهای شناسایی ریسک در پروژه های نرم افزاری آماده شده است.
    
   https://drive.google.com/file/d/10RsLV-LPEzVu-S1MXc_cH02gdxghht9G/view?usp=sharing
    
   Tools and Techniques for Project Risk Management (slideshare.net)
  • توسط
   فایل زیر بصورت اختصاصی با موضوع امنیت در دیتابیس آماده شده است.
    
   Security in database (slideshare.net)
    
   https://drive.google.com/file/d/17om2_zHBHDuUChCuOE194Mn2pB4Qk5VU/view?usp=sharing
  • توسط
   فایل ارائه زیر بصورت اختصاصی با موضوع همزمانی در برنامه نویسی آماده شده است.
    
   https://drive.google.com/file/d/1pYSaoInq8CpNeniFoVNS7XiQEuTzoX7C/view?usp=sharing
    
   Concurrency and parallel in .net (slideshare.net)
  • توسط
   در آخرین نسخه آنتی ویروس Kaspersky مشکلی وجود دارد که مانع از باز شدن برنامه ها به صورت SSl و یا همان HTTPS می شود. برای حل این مشکل کافی است به مسیر زیر بروید و دو گزینه مشخص شده در عکس را وارد کنید.
   Settings -> Additional -> Network -> Manage Exclusions -> Add
    
    
  • توسط
   در این تاپیک آموزش AspNetZero داده خواهد شد.
   لینک توضیحات:
   https://aspnetzero.com
    
×
×
 • اضافه کردن...