رفتن به مطلب
انجمن آی ترفند
itarfand

اختصاصی قدیمی زیرنویس های سایت Lynda

پست های پیشنهاد شده

در این تاپیک از انجمن آی ترفند برای شما زیر نویس های فیلم های آموزشی سایت Lynda را آماده کرده ایم.

این زیر نویس ها انگلیسی می باشند.

این تاپیک آپدیت خواهد شد.

N

Course Name

1

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

2

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

3

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

4

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

 

5

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

6

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

7

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

8

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

9

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

10

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

11

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

12

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

13

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

14

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

15

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

16

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

17

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

18

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

19

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

20

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

21

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

22

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

23

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

24

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

25

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

26

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

27

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

28

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

29

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

30

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

31

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

32

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

33

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

34

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

35

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

36

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

37

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

38

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

39

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

40

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

41

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

42

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

43

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

44

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

45

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

46

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

47

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

48

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

49

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

50

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

51

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

52

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

53

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

54

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

55

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

56

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

57

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

58

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

59

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

60

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

61

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

62

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

63

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

64

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

65

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

66

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

67

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

68

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

69

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

70

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

71

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

72

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

73

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

74

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

75

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

76

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

77

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

78

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

79

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

80

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

81

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

82

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

83

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

84

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

85

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

86

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

87

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

88

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

89

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

90

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

91

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

92

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

93

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

94

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

95

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

96

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

97

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

97

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

98

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

99

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

100

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

                                                                                                                                                 

101

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

                                                                                                                                                                              

102

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

103

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

104

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

105

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

106

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

107

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

108

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

109

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

110

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

111

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

112

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

113

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

114

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

115

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

116

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

117

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

118

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

119

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

120

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

121

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

122

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

123

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

124

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

125

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

126

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

127

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

128

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

129

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

130

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

131

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

132

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

133

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

134

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

135

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

136

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

137

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

138

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

139

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

140

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

141

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

142

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

143

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

144

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

145

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

146

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

147

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

148

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

149

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

150

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

151

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

152

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

153

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

154

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

155

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

156

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

157

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

158

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

159

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

160

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

161

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

162

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

163

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

164

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

165

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

166

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

167

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

168

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

169

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

170

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

171

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

172

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

173

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

174

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

175

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

176

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

177

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

178

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

179

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

180

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

181

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

182

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

183

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

184

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

185

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

186

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

187

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

188

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

189

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

190

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

191

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

192

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

193

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

194

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

195

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

196

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

197

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

198

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

199

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

200

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

201

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

                                                                                                                                                                            

202

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

203

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

204

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

205

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

206

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

207

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

208

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

209

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

210

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

211

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

212

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

213

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

 

214

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

215

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

216

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

217

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

218

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

219

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

220

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

221

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

222

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

223

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

224

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

225

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

226

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

227

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

228

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

229

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

230

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

231

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

232

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

233

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

234

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

235

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

 

236

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

237

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

238

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

239

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

240

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

241

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

242

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

243

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

244

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

245

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

246

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

247

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

248

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

249

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

250

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

251

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

252

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

253

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

254

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

255

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

256

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

257

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

258

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

259

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

260

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

261

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

 

262

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

263

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

264

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

265

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

266

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

267

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

268

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

269

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

270

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

271

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

272

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

273

لطفا وارد و یا عضو شوید تا بتوانید link را ببینید

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.

×
×
  • اضافه کردن...